Rekrutacja

W jaki sposób można wstąpić do Stowarzyszenia “Odwach”?
W celu wstąpienia do Stowarzyszenia “Odwach” należy skontaktować się telefonicznie z jedną z osób odpowiedzialnych za rekrutację i umówić się na rozmowę kwalifikacyjną.

Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można również za pośrednictwem forum internetowego Stowarzyszenia “Odwach” po wcześniejszej rejestracji na forum.

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba która:
– Ukończyła 19 rok życia.
– Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjno-zapoznawczą.
– Odbyła roczny okres próbny.
– Pozytywnie przeszła egzamin końcowy.

Czy członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby młodsze niż 19-letnie?
Warunkowo, w indywidualnych przypadkach dopuszcza się niższą barierę wiekową, jednak nie mniej niż 17 lat.
Jest to głównie uzależnione od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Czym jest i co ma na celu rozmowa kwalifikacyjna?
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu:
– zapoznanie kandydata z istotą ruchu re-enactorskiego,
– sprawdzenie podstawowego zasobu wiedzy dotyczących historii wojskowości oraz barwy i broni Wojska Polskiego II RP.

Czym jest okres próbny?
 
Okres próbny to okres w czasie którego kandydat zobowiązany jest do:
– zebrania tzw. minimum mundurowego,
– zapoznania się i doskonalenia warsztatu re-enactorskiego,
zdobywania i doskonalenia wiedzy historycznej obejmującej zakres wojskowości II RP

Jak długo trwa okres próbny?
Okres próbny trwa 12 miesięcy i kończy się gdy kandydat:
– uzbiera minimum mundurowe,
– pozytywnie przejdzie egzamin końcowy dotyczący weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności w ciągu okresu rekruckiego.

Czy okres próbny może trwać dłużej niż 12 miesięcy?
Warunkowo, ze względu na uzasadnione problemy z zebraniem minimum mundurowego, okres próbny może zostać przedłużony o jeden lub dwa kwartały.
Okres próbny nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Czy okres próbny może trwać krócej niż 12 miesięcy?
W wypadku gdy kandydat spełni wszystkie warunki wymagane w okresie próbnym, okres kandydacki może zostać skrócony, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach.

Do czego zobowiązany jest kandydat(ka) w czasie okresu próbnego?
W okresie próbnym kandydat(ka) zobowiązany jest:
– zdeklarować okres(y) które chciał(a) by odtwarzać,
– opłacać miesięczne składki,
– dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
– brać aktywny udział w życiu Stowarzyszenia,
– zebrać minimum mundurowe i minimalny ekwipunek przynajmniej z jednego wybranego okresu,
– przejść 25 godzinne szkolenie z zakresu:
musztry indywidualnej,
musztry zespołowej,
zasad taktyki,
warsztatu re-enactorskiego,
– brać udział we wszystkich szkoleniach Stowarzyszenia niezależnie od 25 godzinnego szkolenia podstawowego.
– wzbogacać swą wiedzę z zakresu obejmującego działalność Stowarzyszenia.

Jakie prawa ma kandydat(ka) w okresie próbnym?
W okresie próbnym kandydat(ka) ma prawo:
– brać udział we wszystkich zajęciach praktycznych i teoretycznych Stowarzyszenia,
– brać udział w widowiskach i prezentacjach o ile stopień wyszkolenia będzie na to pozwalał.

Jakimi okresami w historii wojskowości II RP zajmuje się Stowarzyszenie?
Stowarzyszenie skupia swą działalność na następujących jednostkach:
– dywizjon rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii z lat 1938-39
– 10 Pułk Dragonów z 10 Brygady Kawalerii Pancernej 1 Dywizji Pancernej, ze szczególnym naciskiem na szlak bojowy w północno-zachodniej Europie w latach 1944-45.