Regulamin Stowarzyszenia “Odwach” z siedzibą w Poznaniu


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie „Odwach”
1.1. Stowarzyszenie „Odwach” zwane dalej Stowarzyszeniem działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Regulaminem.
1.2. Stowarzyszenie „Odwach” podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Poznania.
§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski oraz Europy zaś siedziba władz stowarzyszenia
mieści się w Poznaniu.
§ 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wsparciu sponsorów.
§ 4. Stowarzyszenie może używać barw, odznak i pieczęci dzięki Patentowi nadanemu przez Zrzeszenie Kół
Pułkowych Kawalerii II Rzeczpospolitej w Londynie z dnia 1 marca 2008 roku.
§ 5. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest:
6.1. Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji oręża Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 10. Pułku Dragonów, Dywizjonu Rozpoznawczego 10. Brygady Kawalerii. Ponadto w sferze działań Stowarzyszenia znajdują się inne jednostki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz armii brytyjskiej.
6.2. popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6.3. prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości,
6.4. prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy historycznej o odtwarzanych przez Stowarzyszenie jednostkach wojskowych.
6.5. czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii.
§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
7.1. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Wojsku Polskim oraz jego znaczeniu dla historii i kultury narodu;
7.2. organizowanie imprez i udział w plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość historyczną.
7.3. turystykę historyczną – podróże historyczno-wojskowe.

RODZIAŁ III. CZŁONKOWIE, PRAWA I ICH OBOWIĄZKI

§ 8. Członkowie Stowarzyszenia
8.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
8.2. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym albo wspierającym.
§ 9. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji członkowskiej, zaakceptowanej przez Zarząd. Deklaracja członkowska powinna zawierać:
9.a. imię i nazwisko
9.b. adres
9.c. datę urodzenia
9.d. oświadczenie o przystąpieniu
9.e. w przypadku małoletniego poniżej 18 lat, zgodę opiekunów prawnych
§ 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
10.1. członków zwyczajnych,
10.2. członków wspierających,
§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy, tak mający jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 12. Członek zwyczajny
12.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
12.2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.
12.3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 13. Członek zwyczajny ma prawo do:
13.1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
13.2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
13.3. uczestnictwa w krajowych i zagranicznych imprezach oraz szkoleniach na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
13.4. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
§ 14. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
14.1. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
14.2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
14.3. aktywnego działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
14.4. stałego podnoszenia poziomu wiedzy historycznej i rekonstrukcyjnej,
14.5. udziału w imprezach, spotkaniach, wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie.
14.6. członek stowarzyszenia zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych stowarzyszenia.
Członek wspierający:
14.7. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 pkt. 2, 3, 4.
14.8. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach
Stowarzyszenia.
§ 15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
15.1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
15.2. śmierci członka,
15.3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,
15.4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki,
15.5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
15.6. W przypadkach określonych w § 17 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 orzeka Zarząd.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16. Władzami Stowarzyszenia są:
16.1. Walne Zebranie Członków,
16.2. Zarząd,
§ 17. Organy władz Stowarzyszenia
17.1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
17.2. Członkowie wybrani do Zarządu Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną ilość kadencji.
17.3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
§ 18. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko, według zasad o których mowa w § 17 ust. 1 nin. Regulaminu.
§ 20. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 21. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
21.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
21.2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.
§ 22. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 23. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 24. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
§ 25. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym na czas obrad, bezwzględną
większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
§ 26. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
§ 27. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd lub 1⁄3 członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od złożenia wniosku na forum internetowym stowarzyszenia. Uprawnienie to przysługuje także samodzielnie zarządowi w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków.
§ 28. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania na forum internetowym stowarzyszenia.
§ 29. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum).
§ 30. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
30.1. uchwalenie Regulaminu i jego zmian,
30.2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
30.3. wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
30.4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 31. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed członkami.
§ 32. Zarząd składa się z 3 członków
§ 33. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są:
33.1. Prezes lub Sekretarz lub Skarbnik.
§ 34. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd, podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
§ 35. Do zakresu działania Zarządu należy:
35.1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
35.2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
35.3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
35.4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
35.5. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 36. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.
§ 37. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
37.1. składki członkowskie,
37.2. darowizny, dotacje, zapisy i spadki,
37.3. wpływy z majątku stowarzyszenia
§ 38. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu miesiąca od przyjęcia na członka
Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
§ 39. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 40. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa lub Sekretarza lub Skarbnika lub osób przez nich upoważnionych.
§ 41. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Sekretarza lub Skarbnika innej osoby przez niego upoważnionej spośród członków zarządu Stowarzyszenia.
§ 42. Władzom i organom Stowarzyszenia zabrania się:
42.1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków oraz osób w stosunku do których członkowie pozostają w związku małżeńskim albo stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo SA związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
42.2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
42.3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
42.4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZNIA

§ 43. Uchwalenie regulaminu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 44. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 45. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
§ 46. Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Urząd Miasta.